Regulamin poradni

 

 1. Sesje terapeutyczne (50 minut) oraz wizyty lekarskie (50 minut oraz 25 minut)
 2. Odwołania terminu wizyty/sesji można dokonać mailowo kontakt@cpspektrum.pl 
 3. Przerwa w terapii jest możliwa 2 razy w roku. Za okres przerwy nie są naliczane opłaty.
 4. Odwołanie terminu wizyty/sesji należy przekazać rejestracji w godzinach pracy Centrum.
 5. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy specjalisty. 
 6. W przypadkach pacjentów objętych leczeniem psychoterapeutycznym w trakcie choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim, można wnioskować o odstąpienie pobrania opłaty za nieodbytą sesję. 
 7. Opłata za psychoterapię po podpisaniu kontraktu i planu leczenia jest uiszczana przed końcem pierwszego tygodnia miesiąca.
 8. Płatności można dokonać przelewem, gotówką, karta na terenie poradni, przelewem poprzez stronę cpspektrum.pl 
 9. Spóźnienie się na wizytę/sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.
 10. Sytuacja odwołania lub niestawienia się na dwie kolejne umówione wizyty/sesje bez wcześniejszego ustalenia takich okoliczności ze specjalistą skutkuje utratą stałego terminu Klienta/Pacjenta (jeśli taki był ustalony).
 11. Należność za wizytę/sesję pobierana jest przez rejestrację przed wejściem do gabinetu, a w przypadku wizyt/sesji online należność powinna zostać zaksięgowana na koncie Centrum lub w systemie bankowy przed terminem wizyty/sesji.
 12. Brak możliwości opłaty za daną wizytę/sesję musi być skonsultowany z terapeutą. W takim przypadku należy ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli Klient/Pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty/sesje, dalsze spotkania zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
 13. Wizyty pierwszorazowe i konsultacyjne wymagają dokonania przedpłaty zgodnie z cennikiem wizyt.
 14. Rezerwacja terminu wizyty jest dokonywana przez rejestrację telefoniczną i po dokonaniu przedpłaty. Płatność odbywa się poprzez serwis przelewy24 dostępny na stronie cpspektrum.pl Brak przedpłaty oznacza brak rezerwacji terminu wizyty. 
 15. Wizytę można odwołać lub zmienić jej termin mailowo kontakt@cpspektrum.pl lub bezpośrednio u specjalisty.
 16. Odwołanie wizyt poniedziałkowych musi zostać zgłoszone ostatniego dnia pracy rejestracji w innym przypadku przedpłata pozostaje bezwrotna. Przedpłata jest bezzwrotna w całości w przypadku odwołania wizyty na mniej niż 24 godziny przed jej terminem lub w sytuacji, gdy pacjent nie stawi się na wizytę. W przypadku odwołania wizyty przed upływem 24h, dokonywany jest zwrot 50% wartości przedpłaty a pozostałość  pozostaje bezzwrotna. 
 17. 50% przedpłaty jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas pracy specjalisty, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego pacjenta.
 18. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską stawia się tylko jeden z partnerów, wizyta jest płatna jako partnerska, zgodnie z dokonanym zapisem.
 19. Dokumentacja pacjentów jest sporządzana według obowiązujących norm prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 20. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej/lekarskiej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin
 21. W przypadku odwołania wizyty/sesji przez specjalistę nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
 22. Ustawowe dni świąteczne oraz niedziele są wolne od pracy i opłat.
 23. Psychoterapeuci mają prawo i obowiązek do korzystania z superwizji.
 24. W przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535), możliwe jest zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego co do zasady, decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie.
 25. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zastosowanie. Konieczność przeprowadzenia badania, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz. 
 26. Centrum Psychoterapii SPEKTRUM oświadcza, iż zapoznało się z aktualnymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz, że zobowiązuje się do ich wdrażania i przestrzegania w ramach świadczonych usług.
 27. Centrum Psychoterapii Spektrum zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych pacjentów, do których ma dostęp w czasie wykonywania usług. Niniejsze zobowiązanie trwa również po zakończeniu świadczenia usług.
 28. Dane osobowe pacjenta mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności Policji, Prokuraturze, Sądom, innym organom władzy lub administracji państwowej, wyłącznie w wypadkach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 29. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie Centrum Psychoterapii  Spektrum, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów/Klientów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring nie funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.
 30. Reklamacji można dokonać w ciągu 14 dni. Reklamację są rozpatrywane drogą drogą mailową. Adres poczty kontakt@cpspektrum.pl