Regulamin i polityka prywatności poradni

                 Regulamin

  1. Sesje terapeutyczne (50 minut) oraz wizyty lekarskie (50 minut oraz 25 minut)
  2. Odwołania terminu wizyty/sesji można dokonać telefonicznie lub SMS-em na numer kom. 504-749-021
  3. Przerwa w terapii jest możliwa 2 razy w roku. Za okres przerwy nie są naliczane opłaty.
  4. Odwołanie terminu wizyty/sesji należy przekazać rejestracji w godzinach pracy Centrum.
  5. Odwołanie terminu sesji terapeutucznej lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy specjalisty. (zasada nie dotyczy konsultacji diagnostycznych)
  6. W przypadkach losowych specjalista ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za nieodbytą sesję. (Uznajemy jednak, że korki, konieczność dłuższego pozostania w pracy, wyjazdy na delegacje, czy też odmowa dziecka przyjścia na wizytę, itp. nie są przypadkami losowymi.)
  7. Opłata za psychoterapię po podpisaniu kontraktu i planu leczenia jest uiszczana przed końcem pierwszego tygodnia miesiąca.
  8. Płatności można dokonać przelewem, gotówką lub karta na terenie poradni
  9. Spóźnienie się na wizytę/sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.
  10. Sytuacja odwołania lub niestawienia się na dwie kolejne umówione wizyty/sesje bez wcześniejszego ustalenia takich okoliczności ze specjalistą skutkuje utratą stałego terminu Klienta/Pacjenta (jeśli taki był ustalony).
  11. Należność za wizytę/sesję pobierana jest przez rejestrację przed wejściem do gabinetu, a w przypadku wizyt/sesji online należność powinna zostać zaksięgowana na koncie Centrum lub w systemie bankowy przed terminem wizyty/sesji.
  12. Brak możliwości opłaty za daną wizytę/sesję musi być skonsultowany z terapeutą. W takim przypadku należy ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli Klient/Pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty/sesje, dalsze spotkania zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
  13. Brak możliwości skontaktowania się z pacjentem umówionym na pierwszorazową wizytę/sesję w terminie do godziny 12:00 dwa dni robocze poprzedzające umówioną wizytę/sesję wiąże się z jej anulowaniem.
  14. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską stawia się tylko jeden z partnerów, wizyta jest płatna jako partnerska, zgodnie z dokonanym zapisem.
  15. Dokumentacja pacjentów jest sporządzana według obowiązujących norm prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
  16. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej/lekarskiej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin
  17. W przypadku odwołania wizyty/sesji przez specjalistę nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
  18. Ustawowe dni świąteczne oraz niedziele są wolne od pracy i opłat.
  19. Psychoterapeuci mają prawo i obowiązek do korzystania z superwizji.
  20. W przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535), możliwe jest zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego co do zasady, decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie.
  21. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zastosowanie. Konieczność przeprowadzenia badania, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz. 
  22. Centrum Psychoterapii SPEKTRUM oświadcza, iż zapoznało się z aktualnymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz, że zobowiązuje się do ich wdrażania i przestrzegania w ramach świadczonych usług.
  23. Centrum Psychoterapii Spektrum zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych pacjentów, do których ma dostęp w czasie wykonywania usług. Niniejsze zobowiązanie trwa również po zakończeniu świadczenia usług.
  24. Dane osobowe pacjenta mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności Policji, Prokuraturze, Sądom, innym organom władzy lub administracji państwowej, wyłącznie w wypadkach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  25. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie Centrum Psychoterapii  Spektrum, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów/Klientów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring nie funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.
  26. W przypadku gdy pacjent jest objęty kwarantanną lub przejawia obawy infekcji wirusowej, może skorzystać ze świadczeń tylko za pośrednictwem środków cyfrowych (rozmowa telefoniczna/video rozmowa).
  27. Reklamacji można dokonać w ciągu 14 dni. Reklamację są rozpatrywane drogą drogą mailową. Adres poczty kontakt@cpspektrum.pl

 

 

 Polityka Prywatności

         Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.pl
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Grupa Spektrum Sp. z o. Al. Armii Krajowej 16A, 05-200 Wołomin
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@cpspektrum.pl
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Hosting
 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

 

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Informacje w formularzach
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Logi Administratora
 • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Istotne techniki marketingowe
 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 • Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 1. Informacja o plikach cookies
 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Urządzenia mobilne: